NARCISME
Narcisme is een Freudiaanse term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoon (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist.
'In de vorige eeuw had je de zuilen en leefden mensen in groepen; nu viert het individualisme hoogtij en moet je voor het nemen van beslissingen steeds bij jezelf te rade gaan.
'Er bestaat eigenlijk niet zo iemand als 'de' narcist. Iedereen heeft wel iets narcistisch in zich: de behoefte om jezelf te profileren en autonoom te zijn is één van de twee fundamentele strevingen van de mens.

De andere is de behoefte om je te hechten en ergens bij te horen.
Onvervulbaar verlangen
Toch zijn er veel narcisten bij wie het 'emotionele kluizenaarschap' diep van binnen een gevoel van grote leegte veroorzaakt. Depressiviteit en angst zijn dan ook gevoelens die vaak schuilgaan achter het imponerende masker van een narcist. Een vicieuze cirkel ontstaat: om de leegte maar op te vullen, gaat de narcist meer en meer bewondering zoeken.
'Deze narcisten hebben een dijk van een pantser om hun lage zelfgevoel heen zitten. Dan praat je echt over mensen die behoren tot de groep die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Het vergt zeer langdurige behandeling om door zo'n pantser heen te dringen en ze hun zwakke zelf te laten voelen.
Onze maatschappij is doordrenkt van egoklopperij. Op alle social media vieren we onze persoonlijke successen, door coaches worden we aangemoedigd ons ‘eigen merk’ te worden, BN’ers hebben hun eigen glossy en bezoeken elkaars programma’s om elkaar te promoten, en in de kranten druipt de ik-journalistiek van de pagina’s.
Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap wordt geplaatst. De kern van individualisme is dat een groep geen rechten heeft, maar dat enkel individuen rechten hebben; daarmee is het tegengesteld aan collectivisme. Bij het individualisme staat het recht op zelfbeschikking centraal. Elk individu heeft het recht om zijn leven zelf in te vullen, zonder dat anderen hem gaan opdringen hoe deze zijn leven zou moeten leiden.
Individualisme
Iedereen is narcistisch
SELFIEEEEE
Selfie-fanaten kiezen hun selfies zo dat ze zichzelf op hun paasbest presenteren. Daar is op zich niets mis mee, maar net als bij gephotoshopte covermodellen is er ook op selfie-gebied een tegengeluid te horen. Volgens onze Instagram-accounts leiden we tegenwoordig allemaal het leven van een rockster: hippe feestjes, lieve beestjes, luxe etentjes en throwbacks naar onze jeugd voeren de boventoon. Gooi er een mooi foto-filtertje overheen en je leven lijkt zo op dat van jouw wereldberoemde idolen. Altijd zonnig, altijd gezellig en vooral altijd aantrekkelijk.
Veel selfies posten: teken van narcisme en psychopathie
Waar komt de drang vandaan om jezelf zo te fotograferen en dat te delen met alles en iedereen? Willen we laten zien dat we beter en mooier zijn dan anderen? Wil men er heel graag bij horen of houden deze mensen gewoon heel veel van zichzelf? Het lijkt een vorm van egoïsme en narcisme te zijn waarvan we ons moeten afvragen of deze hoort bij de individualisering van onze samenleving. Kun je anders verklaren wat er in je hoofd omgaat wanneer je een ‘selfie’ maakt voor een bus die net verongelukt is, is dit om te laten zien dat je er getuige van bent of een ultieme vorm van narcisme waarbij het je koud laat hoe de slachtoffers (die letterlijk om je heen liggen) er aan toe zijn. Denkt u dat we overdrijven zoek maar eens op ‘selfie at funeral’ of ‘plane crash selfie’ via Google en u zult versteld staan.
Een facebookpagina met nauwelijks iets anders dan selfies is tegenwoordig niets bijzonders. De bescheidenheid die je ooit verhinderde om jezelf zonder goede reden in het brandpunt van de belangstelling te plaatsen is vrijwel verdwenen. Bewondering verdien je niet door prestaties, maar gewoon, omdat je het waard bent, zoals een bekende reclame-slogan zegt. En het mooiste is: je kunt je ouders de schuld geven van je narcisme.
"Narcisme is een lastige eigenschap, maar het is geen ziekte. Dat wordt het pas als iemand de narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Zo iemand is extreem gevoelig voor krenking, dus voor gezichtsverlies en voor het gevoel dat zijn eigenwaarde wordt aangetast. Iemand met deze stoornis kan erg gewelddadig worden, ook tegen zichzelf. Het is dus altijd zaak om voorzichtig te werk te gaan.

Er is geen medicatie tegen de narcistische persoonlijkheidsstoornis en ook geen cognitieve gedragstherapie. Het enige wat helpt is een langdurige behandeling waarin cliënten met deze aandoening leren om iemand anders, namelijk hun behandelaar, te vertrouwen. Het probleem is dat narcisten zelden in therapie willen, omdat zij vinden dat er niets met hen aan de hand is. Het ligt namelijk altijd aan een ander."
Bestaat er een behandeling voor narcisme?
Bij de mensen bij wie het zelf lijkt te fuseren met het ideaal zien we de kinderlijke trekken in het volwassen gedrag zoals: grootheidsgevoelens en fantasieën, sterke gevoel van belangrijkheid en overdrijving van eigen talenten en prestaties, het gevoel recht te hebben op speciale behandeling, weinig belangstelling voor wat er in andere mensen leeft en vooral bezig met eigen succes, macht en rijkdom. Toegegeven; gebrek aan narcistische trekken zet je in deze tijd, gezien vanuit een carrièreperspectief, op achterstand. Sommige van deze Cluster B trekken worden hooglijk gewaardeerd in onze cultuur.
Tijdens het grootste deel van de vorige eeuw werd gedrag en beleven nog meer door angst begeleid. Denk aan angst voor honger, ziekte en dood, maar ook angst voor zwangerschap. Menselijk gedrag was meer dan nu ingekaderd in ideologische structuren: denk aan de invloed op het gedrag van de christelijke wereldbeschouwing, maar ook de socialistische en liberale wereldbeschouwingen waren in staat mensen richtlijnen aan te bieden voor hoe te leven en hoe te reageren op belangrijke levenskwesties.
De angst voor gebrek aan inkomen is door het sociale vangnet geminimaliseerd. De angst voor ziektes is teruggedrongen door verbeterde sociale condities en een uitgebreide en verbeterde medische zorg. De angst voor zwangerschap als mede de bevrijding van de seksualiteit is het resultaat van de beschikbaarheid van betere anticonceptiva. Het HIV virus betekende in de westerse wereld slecht tijdelijk een remming op de seksuele liberalisering. Seksualiteit is een consumptieartikel geworden, wordt oppervlakkig en snel ondergeschikt gemaakt aan het ego en toegevoegd aan het zelf in plaats van zoals vroeger niet gecommuniceerd en daarmee ten dele verdrongen.
TOEN
NU
In het tweede geval is de afstand tussen zelf en ideaal te klein: hier spreken van een fusie. Het probleem ontstaat zodra de grootheidsfantasieën botsen op de realiteit, zodra de stoeptegel hen dus dwars zit. Hier spelen de frustraties een grote rol, de krenkingen en de narcistische woede die depressies in de hand werkt. Gabbard (1994) spreekt hier van het oblivious type, zij spreken niet met mensen maar ze spreken mensen toe, ze zijn uit op bewondering en applaus en zoeken de omgeving op die hen dit biedt.
Al deze klachtenpatronen, in de DSM naar de buitenkant genomen allemaal keurig van elkaar onderscheiden, kennen als ondergrond het onvermogen gevoelens en conflicten te beleven, beheersen en gecontroleerd tot expressie te brengen vanuit een identiteit die niet veel meer betekenis heeft verkregen dan die is vormgegeven door narcistische identificaties. Relaties met anderen zijn navenant.
Naast invloeden uit de directe omgeving zoals de opvoeding en school, drukt ook de cultuur waarin je opgroeit een stempel op de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Daarbij is met name het onderscheid tussen de individualistische en collectivistische cultuur van belang. In individualistische culturen, zoals in de VS en Europese landen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van het individu. In collectivistische culturen, bijvoorbeeld Indonesië en Panama, wordt juist veel waarde gehecht aan het groepsbelang.
zelfvertrouwen
onafhankelijkheid
assertiviteit
Individualistische
culturen
Collectivistische
culturen
vriendelijkheid bescheidenheid loyaliteit
Daardoor kunnen bijvoorbeeld Europeanen vinden dat Japanners verlegen en onderdanig reageren. Japanners kunnen Europeanen juist brutaal en egoïstisch vinden.
In diepste grond maken wij steeds rationele keuzen. We wegen steeds af
hoe wij de beste kansen tot overleving in een bepaalde situatie kunnen
verkrijgen. We vergelijken - meten - de voorliggende situatie altijd met een
andere min of meer vergelijkbare situatie. We beoordelen dan of we in die
vorige situatie goed of fout gehandeld hebben. En in dit 'goed' of 'fout' zit
een dubbele achtergrond. Ten eerste beoordelen we of we in de vroegere
situatie ons eigen voordeel - onze eigen overlevingskansen - zo goed
mogelijk hebben behartigd. Ten tweede bekijken we of we met dit gedrag
anderen niet benadelen. Dit zou hun woede of ontstemming kunnen
opwekken, waarmee we onszelf in gevaar zouden brengen. Deze houding
lijkt tamelijk egocentrisch. Beide beoordelingen gaan immers uit van ons
eigen ego. Van onze eigen situatie. Dit is niet zo vreemd als het lijkt. We
hebben twee ogen om te kijken en we zien dus de wereld en de
medemens altijd door deze twee ogen. We kunnen niet anders. We
mogen ook niet anders. Zouden we dit niet doen dan zijn we slechte
vertegenwoordigers van onze eigen belangen, die dan niet veel meer
waard zijn. Onze overlevingskansen dalen en dat schaadt ons en onze
situatie en onze genen.
ieder individu is uiteindelijk lid van een collectief, in de breedste zin; de maatschappij.
“Eigenbelang dient het openbaar belang, want vanuit een welgemeend eigenbelang worden mensen juist aangezet tot erkenning en respect voor anderen.”
Mens als doel, niet als middel
Dat is precies de kernboodschap van Verhofstadt: het individualisme bezwijkt op het moment dat we de mens alleen maar als middel gaan zien en niet meer als doel. “De mens, niet als een unieke persoonlijkheid met zijn intrinsieke en hyperindividuele talenten, kwaliteiten en tekortkomingen, maar als een ding, een voorwerp, een zielloos object net zoals een tafel, een stoel of een paar schoenen. Iets dat je kunt gebruiken of wegwerpen, afhankelijk van je behoeften.”
NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
De narcist identificeert zich slechts met goede eigenschappen. Hij heeft het gevoel speciaal te zijn, door niemand begrepen te worden. Zijn slechte eigenschappen worden door hemzelf ontkend. Hij projecteert ze op omstanders, zij moeten deze slechtheid op zich nemen. Zo houdt hij zijn imago overeind.
Het is alsof narcisten met de bedrading in je hoofd bezig zijn. Je gaat alles vanuit hun perspectief bekijken, omdat je, als je dit niet doet, verwijten krijgt. Het blijkt precies de bedoeling te zijn om hun perspectief over te nemen. Jij zelf doet er niet toe; het gaat om hun behoeften.
Is verliefd op zijn spiegelbeeld
1
BEROEMDE NARCISTEN...
Infinity Mirror Room van Yayoi Kusama, 1965 (1998)
Propeller Island City Lodge
Leonardo da Vinci’s tekening van de zogenaamde spiegelkamer. Manuscript B, folio 28r, circa 1487-90.
Infinity Mirror Room van Yayoi Kusama, 1965 (1998)
Jeff Koons
Is veeleisend en manipulatief
De narcist heeft een duidelijke mening over anderen, maar vrijwel geen zelfkritiek. Hij is zeer veeleisend. Hij houdt zich ongenaakbaar en zet zichzelf buiten de ring. Met de ring bedoel ik het leven waar het “gewone volk” zijn gevecht voert. De narcist manipuleert en tracht je beleving over te nemen. Hij hypnotiseert en gebruikt diverse subtiele psychologische tactieken om te krijgen wat hij wil. Deze hersenspoeling heeft diepgaande effecten op het slachtoffer. 

Wat krijg je als je een mens hebt zonder een daadwerkelijke verbinding met zichzelf, iemand die van binnen vrijwel doods is en zich alleen levend kan voelen als hij van buitenaf de juiste shots toegediend krijgt? Het betekent dat de narcist -als een junk- zichzelf moet verzekeren van een continue voorraad. Dit wordt narcistische voorraad genoemd. Dit kan hij alleen doen door te verleiden, door zijn omstanders als het ware te belonen voor hun verstrekking van deze voorraad. Deze voorraad betreft: henzelf. De narcist bindt mensen door hen op te hemelen en te straffen als ze niet voldoende meewerken.
3
2
Valt aan als hij zich gekrenkt voelt
De narcist is in alles gericht op zijn imago. Zodra hij zich in dit geïdealiseerde zelfbeeld gekrenkt voelt, valt hij hard aan om de ander te straffen en “bij te sturen”.
Het ideale imago wordt nooit behaald, en de narcist ontdekt niet dat het per definitie onhaalbaar is, maar wijt het aan de omstandigheden en de omstanders die hij bevecht. Dit maakt de situatie ook zo uitzichtloos; voor alle partijen. Hij zit in een fantasie van allerlei prachtige eigenschappen (“helpend, gevend etc.”) en anderen moeten dit waar maken. Hij wordt gedreven door wat hij zelf nodig heeft en beredeneert alles naar zichzelf toe. Zolang je hem steunt lijkt er niet zo veel aan de hand te zijn; de problemen worden vooral zichtbaar wanneer hij zich te kort gedaan voelt. Hij opereert dan vanuit een heftigheid die grote schade aanricht. De narcist is woedend omdat hij naar de rand van zijn innerlijke afgrond werd gebracht, wat nooit had mogen gebeuren en waar de ander voor gestraft moet worden. Dit heet “de narcistische aanval”.
4
Heeft een groot gebrek aan empathie
De narcist eist voortdurend empathie op voor zichzelf, maar heeft nauwelijks empathie voor anderen. Hij heeft geen echte gevoelsverbinding en beoordeelt mensen en dingen naar de functie die ze kunnen hebben voor zijn imago.
Een narcist belooft je gouden bergen; dat je eindelijk geliefd wordt, begrepen wordt, maar het blijft bij een worst die je voorgehouden wordt, want uiteindelijk is er niets. Er is slechts een lege belofte, een fata morgana. Als je in zijn systeem zit lijd je mee en voel je de woede en frustratie om wat wel gesuggereerd wordt maar wat nooit werkelijk waar kan worden; het betreft immers een schijnrealiteit. In plaats van je te laten misleiden door de luchtspiegeling in de verte, is de enige ware kans op een leven: uit dit systeem stappen. Je eigen leven terugpakken.
5
Is gericht op totale controle
Hij kan niet werkelijk ontvangen, maar heeft een dogmatisch beeld van wat hij zou moeten krijgen. Hij is rigide en erg gericht op de vorm. Hij heeft een dwingend idee van hoe dingen horen te gaan en kan furieus worden als zijn script niet gevolgd wordt.
Een narcist houdt je gegijzeld, opdat je maar geeft wat hij zo dringend nodig heeft. En wat dat is; jezelf. Met minder neemt hij geen genoegen. Hij wil degene zijn die het “weet”, jij bent degene die het niet weet. Zo heeft hij de totale controle. Hij heeft er baat bij dat jij je verantwoordelijk voelt, en maakt dus misbruik van je empathie en compassie. Hij zal zelf zelden de verantwoordelijkheid nemen voor zijn pathologie. Hij projecteert en jij wordt puur gebruikt als bliksemafleider. Zodra je niet voldoende meewerkt ben je te afstandelijk, egoïstisch, te weinig empathisch, etcetera. Kritiek van een narcist is zelden feitelijk. Ben je een paar minuten te laat, dan is dit een bewijs “dat je geen respect hebt”. Vergeet je te groeten, dan is dit een bewijs “dat hij je koud laat”. En ga zo maar door. Alle logica die in het normale menselijke verkeer geldt wordt dus volledig op zijn kop gezet.
Tegenwoordig wordt er vaak gezegd dat we in een narcistische tijd leven. Mensen zijn veel meer op zichzelf gericht dan vroeger. Het individualisme viert hoogtij en bij het maken van keuzes moet je steeds bij jezelf te rade gaan. We hebben allemaal een bepaalde vorm van zelfliefde in ons. Twee fundamentele strevingen van de mens zijn dan ook om jezelf te profileren en autonoom te zijn. De term narcisme wordt in dit geval op een gezonde manier gebruikt. In elke persoonlijkheid zitten narcistische trekken maar dat lijkt in de verste verte niet op een pathologische narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Kenmerken van een narcist zijn:

- Verliefd op zijn eigen spiegelbeeld
- Veeleisend en manipulatief
- Valt aan als hij zich gekrenkt voelt
- Heeft een groot gebrek aan empathie
- Is gericht op totale controle

Narcistische personen richten vaak een slagveld aan in de omgeving. Naar de buitenwereld komen narcisten over als charmante mensen die je op een voetstuk plaatsen. Thuis is het een controlerende tiran die over al je grenzen heen walst. In relaties verlammen en verzwakken ze hun slachtoffers. Dit zorgt ervoor dat mensen hun identiteit verliezen. De mensen die er heelhuids uitkomen hebben geen enkel vertrouwen meer in wat ze voelen of denken. Alles wat je inbrengt, word immers omgedraaid. De narcist zal zelf zelden hulp zoeken; met hen is immers niets mis.

Als de narcist eenmaal ontmaskerd is lijkt het alsof je bent ontwaakt uit een boze droom. Al die tijd heb je geleefd in een illusie waar je een relatie had met iemand die uit niks meer bestaat dan een holle constructie.

Wie zijn ze? Waarom is het zo moeilijk? Hoe gaan ze te werk? Wat houdt je bij ze? Hoe ga je ermee om en hoe herstel je van deze relatie?

In mijn belevingstour laat ik je zien hoe is het om een slachtoffer te worden van een narcist. We ontmaskeren de narcist in 5 fases. Daarin zullen de 5 essentiële eigenschappen worden ontleed en verklaard.
Statement
fase 1

inpalmen
romantisch
op een voetstuk zetten
verheerlijken

fase 2

twijfelen
onzeker maken
aantrekken / afstoten

fase 3

verlammen
uitputten

fase 4

toeslaan
narcist is de beste
identiteit slachtoffer verloren

fase 5

ontdekking
narcist ontmaskeren

fase 6

jezelf herontdekken
identiteit terugzoeken
Geschokt door herkenning… Ben er misselijk van. Gevangen in een groot web op zoek naar vrijheid.
slachtoffer ervaringen
Het laatste half jaar is mijn ex zich steeds meer gaan ontpoppen als een harteloze, non-empathische, egocentrische, onoprechte, leugenachtige, waarheidsverdraaiende, onbetrouwbare, onfatsoenlijke en gewetenloze man. Hij manipuleert me, raakt me, zweeft van links naar rechts, is aardig en dan weer (verbaal) agressief, zegt dingen die me van mijn stuk brengen en blijft me ‘verbazen’ met zijn acties. Onverwacht en laag bij de grond.
Er is zoveel gebeurd… Zolang ik me kan herinneren gaat het in de familie al om het perfecte plaatje. Echte gevoelens of echte gedachtenis worden niet met elkaar gedeeld. Ik voel veel gemaaktheid in de omgang. Een soort van toneelstuk.
Een destructieve relatie tast je hele bestaan aan. Het holt je persoonlijkheid uit, brengt je gezondheid in gevaar en beroofd je van je levensvreugde! Wat zorgt er dan voor, dat je toch blijft?
Met zijn sluwe gedrag kan een narcist je identiteit volledig om zeep helpen. Hij weet precies je zwakke plekken te vinden en die te gebruiken voor zijn eigen gewin. Dat kan heel geleidelijk gaan en steeds een beetje erger worden. Totdat er niets meer van je eigenwaarde over is en je - in je beleving - geheel overgeleverd bent aan de narcist.
Ik heb het gevoel alsof ik krankzinnig word…….na alles wat hij mij aangedaan heeft , leef ik nog steeds in een roes , ilussie of luchtkasteel. want ik mis hem !!! en kan me gewoon niet voorstellen dat hij mij alleen misbruikt heeft en nooit van mij heeft gehouden…. voel me zo dom….
Het is niet altijd zo dat een narcist de aandacht die hij krijgt niet goed vindt. Wanneer de ander de juiste narcistische voorraad biedt, dan is de narcist “tevreden”. En het huwelijk is natuurlijk een prachtige setting om iemand emotioneel aan je te binden, die voor je zorgt. Dat heeft inderdaad niets met liefde te maken.
Wanneer je volgens de narcist niet de juiste voeding/aandacht geeft, dan gaat hij je bijsturen door middel van een “straf” (mokken, stiltebehandeling, kritiek etc.). Tot je weer de juiste aandacht geeft.
ik verlang ook nog naar de eerste maanden, lees mijn verhaal, het was fantastisch, te mooi om waar te zijn en dat was het ook, nu ben ik weer alleen maar wel vrij en ik voel me veel beter……………..

eigenlijk was het een fata morgana……………..
Naar mijn mening zijn de acties van de narcist niet te vergeven. Het is onvergeeflijk en misdadig dat een mens een ander mens, zelfs een kind, als een gebruiksvoorwerp ziet. Een gebruiksvoorwerp dat er slechts is om aan de behoefte van de narcist, te weten het instandhouden van zijn imago, te voldoen. De narcist misbruikt zijn slachtoffers, continu. De ander heeft in de ogen van de narcist geen recht op een eigen leven, in geen enkel opzicht. Als slachtoffer van een narcist heeft het naar mijn mening niet eens zin om wraak te willen, laat staan er in vast te blijven zitten door niet te vergeven. Immers: op een narcist KUN je geen wraak nemen, hij draait toch alles om in zijn eigen voordeel, zodat het weer klopt met zijn imago, en alles ten nadele van de ander.
Het niet willen horen, het niet gehoord worden. Het geeft een verschrikkelijk gevoel. Die doodvermoeiende discussies in je hoofd, die nooit ergens toe zullen leiden…
Mijn vader is al lang overleden, ik had daarvoor al zolang geen contact meer met hem. Ik ben bijna 50 jaar. En nog steeds heb ik nachtmerries over hem. Dat ik mijn visie geef, op alle mogelijke manieren en dat er gewoon geen enkele reactie volgt, alsof ik lucht ben. Ik ben lucht, hij kijkt langs mij, ziet mij niet, hoort mij niet. Ik ben niets, niemand, doe er niet toe. Ik schreeuw het uit en trek mijn haren uit mijn hoofd, ik hap naar lucht… en schiet zwetend en wanhopig wakker…de machteloosheid…
Toch lukt het mij steeds beter te vertrouwen op mijn integriteit: dat het waar is wat ik zie en voel. Dat ik mijn grenzen ervaar, erken en mag stellen. Maar je hebt helemaal gelijk: het is een harde weg, vanaf de bodem.
Aan het onderwerp narcisme zou veel, en veel meer aandacht besteedt moeten worden.
het is zo waanzinnig destructief om in een relatie met een narcistische partner te zitten, het is ook onvoorstelbaar. het is onvoorstelbaar voor een ander wat er met je gebeurd, hoe geniepig het gebeurd, hoe langzaam het afbreekproces gaat, hoe slopend en vermoeiend en eigenlijk mensonterend het is wat er met je gebeurd.

Toneelstuk
Gevangen in een web
Roes
Illusie
Luchtkasteel
Fata morgana
Gebruiksvoorwerp
Niemand ziet het masker onder de gladde, gelikte, populaire man die precies weet (lees:acteert) hoe hij zich in de maatschappij dient te gedragen. En daar ga je met je empathie en sociaal fatsoen. want, wordt er gezegd, er zijn altijd 2 kanten aan een verhaal. grrrr.
Masker
Niet gehoord worden
Draaikolk
BEELDONDERZOEK
Narcisme partner test
1. Verwacht hij voortdurend, dat je voldoet aan zijn behoeften
2. Verwacht hij dat je weet wat zijn verlangens en behoeften zijn, zonder het te vragen
3. Raakt hij overstuur, wanneer hij iets ziet als kritiek of verwijten
4. Verwacht hij dat zijn behoeften vóór die van jezelf gaan
5. Zoekt hij aandacht op indirecte manieren
6. Verwacht hij dat je hem openlijk bewonderd
7. Zijn zijn handelingen kinderachtig, bijvoorbeeld, zitten te mokken of zeuren
8. Beschuldigt hij je van ongevoelig of onverschillig zijn, zonder reden.
9. Vindt hij veel fouten bij je vrienden
10. Wordt hij boos als hij geconfronteerd wordt met zijn gedrag
11. Lijkt hij je gevoelens niet te (h)erkennen
12. Is hij je steeds aan het bekritiseren, beschuldigen, of kleineren
13. Wil hij continu de (seksuele)controle
14. Liegt, vervalst en misleidt hij
15. Gebruikt hij alle middelen om te krijgen wat hij wenst
16. Heeft hij een superieure houding
17. Heeft hij minachting voor anderen
18. Is hij arrogant
19. Is jaloers/ afgunstig naar anderen
20. Verlaagt en devalueert hij je
21. Is hij egocentrisch en altijd met zichzelf bezig
22. Moet hij het middelpunt van de belangstelling zijn
23. Manipuleert hij anderen om aandacht te krijgen
24. Is hij impulsief en roekeloos
25. Is hij een opschepper
26. Is hij ongevoelig voor jouw behoeften
27. Maakt hij plezier om fouten van anderen
28. Houdt hij zich bezig met verleidelijke gedrag
29. Is hij wraakzuchtige
30. Verwacht hij gunsten, waarvoor hij niets terug zal geven

Score test:
126-150- Het is waarschijnlijk dat je partner is een narcist
102-125- Je partner heeft veel narcistische kenmerken
78-101- Je partner heeft een aantal verontrustende narcistische trekjes
54-77- Je partner heeft weinig destructieve narcistische trekjes
30-53- Het is onwaarschijnlijk dat je partner een narcist is.
Inspiratie beleving ruimtes/ installatie shizzles
De eigen woorden van een gediagnosticeerde narcist: ‘je zorgt ervoor dat een ander continu denkt dat zij het probleem is, het is een constante wisselwerking tussen jennen en weer aardig doen waardoor het slachtoffer uitgeput raakt. Ik roep een constante vechtreactie op bij het slachtoffer om haar vervolgens te kunnen vernietigen.’
“Iedereen moet weten hoe gevaarlijk een narcist kan zijn.”
in de box
fase 1 (L)
verliefd
verblind
verheerlijkt
fase 2 (?)
onzeker maken
twijfelen
fase 3 (!*#&)
verlammen
uitputten
fase 4 (!!!)
de aanval